Vzdialený VPN prístup do siete STU

VPN je privátna sieť, ktorá umožňuje cez verejnú sieť internetu bezpečné prepojenie domácich používateľov so sieťou STU pomocou VPN tunela. Cieľom tejto technológie je vytvoriť rovnaké podmienky pripojenia pre  mobilných/domácich používateľov ako majú používatelia, ktorí sú pripojení priamo do siete STU. Návody na konfiguráciu a používanie.

Jednotlivým používateľom bude dynamicky pridelená IP adresa z rozsahu 147.175.7.xxx.

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom


Vzdialený prístup k e-zdrojom znamená, že používateľ nemusí fyzicky prísť do budovy knižnice, ale môže vyhľadávať v e-zdrojoch a pracovať s  nimi v súlade s licenčnými podmienkami a po registrácii z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet (napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod.).

V rámci vzdialeného prístupu sú všetky licencované elektronické informačné zdroje (ďalej EIZ alebo e-zdroje) prístupné prostredníctvom knižníc, ktoré sú zapojené do projektu NISPEZ. Licencované EIZ sú licenčnými podmienkami a zmluvami späté s inštitúciou, na pôde ktorej sa môžu sprístupňovať a využívať. Rozoznávame dva spôsoby, ako k  licencovaným e-zdrojom pristupovať:

  • používateľ môže e-zdroje využívať na počítačoch, ktoré sa fyzicky nachádzajú v študovniach akademických a  vedeckých knižníc, v študovniach na katedrách, ústavoch, klinikách alebo dokonca i na internátoch a pod.;
  • používateľ k e-zdrojom môže pristupovať prostredníctvom vzdialeného prístupu – t.j. využívanie EIZ sa v tomto prípade neviaže fyzicky na budovu inštitúcie, ale ich môže využívať napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod.


Licenčné podmienky

Používateľ, ktorý prehľadáva a využíva e-zdroje prostredníctvom vzdialeného prístupu, je vo vzťahu so svojou akademickou knižnicou/inštitúciou tak isto ako používateľ knižnice a platia pre neho všetky licenčné podmienky, tak isto, ako keby sedel za počítačom v  študovni. Navyše, vďaka prihlasovaniu prostredníctvom mena a hesla je možné presne identifikovať používateľa, ktorý by sa napr. dopustil porušenia licenčných podmienok.

Služba slúži výhradne len pre fyzické osoby, ktoré sú príslušníkmi akademickej obce danej vysokej školy, univerzity, inštitúcie, resp. sú registrovanými používateľmi knižnice a  sú oprávnení vzdialený prístup využívať.

Licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na  využívanie e-zdrojov všeobecne: Používateľ sa zaväzuje, že získané dáta smie využívať len na výučbové a vedeckovýskumné účely a iba pre osobnú potrebu používateľa. Zakazuje sa komerčné využívanie získaných údajov, ich šírenie a distribúcia. Ďalej sa zakazuje sťahovať celé elektronické informačné zdroje alebo ich podstatné časti, celé čísla elektronických periodík a pod.